اساسنامه شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

جنبش چپ ایران بی تردید نیروی اجتماعی غیر قابل انکاری در مبارزه مردم ما برای استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی بوده است. این جنبش وارث صدو پنچاه سال مبارزه جنبش جهانی کارگری و سوسیالیستی است. بخش بزرگی از این تاریخ، تجربه ایست که بیش از هفتاد سال بنام سوسیالیسم در بخشی از جهان جریان داشته و مهر و نشان خود را بر اندیشه و عمل چپ ایران نیز زده است. ولی این جنبش برغم تأثیرات منفی این «سوسیالیسم» در نظر و در عمل، برغم تراژدی و فاجعه استقرار نظامی توتالیتر بنام آرمان رهائی بشریت مترقی، برغم گژرویها، خطاهای بزرگ و خیانت در صفوف آن و برغم نفوذ افکار غیر دموکراتیک در آن، همواره با انگیزه ذهنی پیکار با دیکتاتوری و استبداد و برای ترقی و عدالت اجتماعی، برای آزادی و بهبود زندگی زحمتکشان مبارزه کرده است و در پیکار عمومی مردم ما پیوسته نقشی موثر و فعال داشته است. امروز نیز شرکت و نقش فعال این جنبش در مبارزه، بی شک یکی از شرایط ضروری هرگونه تحول رادیکال در جهت تضمین استقلال، استقرار آزادی و دموکراسی، رشد همه جانبه و بهبود وضع زندگی مردم ماست


«««ادامه اساسنامه شورای موقت
برگشت به صفحه اول