پروژه وحدت چپ و استراتژی سیاسی ..... » مجید زربخش

" لازمۀ گذار از جمهوری اسلامی وجود تصوری روشن از نظام جاگزین و ساختار و ویژگی های آنست . مردم با توجه به تجربۀ انقلاب بهمن ماه ۵۷ و هراس و نگرانی از باز سازی دوباره استبداد، بدون چنین شناختی به راه آینده ای مبهم و سرنوشتی نامعلوم نخواهند رفت. رشد و گسترش جنبش های اجتماعی و تبدیل آن به جنبش همگانی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی، با بودن چنین بدیلی می تواند متحقق گردد. جنبشی که می داند چه می خواهد و در پی چیست می تواند با مقاومت آگاهانه راه های پیشروی خود را هموار سازد.
"


طرح پیشنهادی
منشور
اتحاد چپ ایران ..... »
شيدان وثيق

" - مناسبات سرمایه داری در جمهوری اسلامی پیوسته استمرار داشته و عمل کرده است. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، استثمار نیروی کار در پهنه ی تولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون بر خصلت مشترک هر سرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که همواره در تبانی با دولت، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری، هر گونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش و مستقل کارگری... بیان گر سلطه ای است که سرمایه داران و دولبت حامی آن ها به منظور حفظ منافع و سیستم خود بر کارگران اعمال می کنند.
"


طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران ..... »   خسرو امیری

" گسترش روابط دموکراتیک و حقوق و آزادی های مربوطه، قبل از هر چیز منوط به استقراردموکراسی درچارچوب یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدائی دولت و دین وبا تکیه برمفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. از آنجا که کانون استراتژی ماراتوسعه وتعمیق دموکراسی وعدالت اجتماعی تشکیل میدهد، بدون وجود مناسبات دموکراتیک وتضمین وتامین حقوق مربوطه، گشایش فرایند دموکراتیزه کردن جامعه درپهنه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی به منظورنیل به دموکراسی واقعی به معنای حضور مستقیم وتوانمند مردم درعرصه های حیات اجتماعی وتحقق روابط آزادانه سوسیالیستی میسر نخواهدشد. دموکراسی بدون سوسیالیسم واژه ای عاری ازمحتواست همچنان که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی تهی ازمعنا ست.
"نقش سوسیالیست ها در آینده سیاسی ایران
(سوسیالیست ها در دولت و مدیریت جامعه سرمایه داری) ..... »  
احسان دهکردی

"مارکس در فعالیتها مبارزاتی خود همیشه تحقق سوسیالیزم را هدف مبارزاتی خود قرار می داد. بر همین اساس معتقد بود یا در یک کشور شرایط شکل گیری سوسیالیسمِ هست، بنابراین باید برای انقلاب سوسیالیستی مبارزه کرد، یا نیست بنابراین باید در اپوزسیون ماند. نزد مارکس در هیچ نوشته ای رهبری پرولتاریا در یک جمهوری دموکراتیک و یا اینکه سوسیالیست ها تحت هر شرایطی برای قدرت دولتی تلاش کنند را به عنوان فعالیت کمونیستی تئوریزه نکرده است. مارکس در دو دیدگاه بسیار اساسی با لنین فرق داشت، مارکس باور داشت :
"


پرسش هایی پیرامون تعریف و تبیین جدایی دولت و دین در ایران از دیدگاه ما ..... »   شیدان وثیق

" تشکل چپ مورد نظر ما اما می بایست دیدگاه و موضع خود را در این باره به طور روشن و شفاف بیان دارد. هر فرمولی را که بر می گزیند، معنا، مفهوم و پیامدهای عملی سیاسی و اجتماعی آن را در شرایط جامعه ایران برای خود و عموم مشخص کند. از این رو، برای پاسخ به چنین مهمی یعنی تعریف و تبیین ما از جدایی دولت و دین در ایران و یا فرمولی از این دست، پرسش هایی را تنظیم کرده ایم. این پرسش ها البته قابل تصحیح و تکمیل می باشند. این پرسش نامه می تواند به امر تدوین منشور سیاسی و نظری پروژه وحدت چپ کمک رساند.
"