شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
چهار شنبه ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۶ ژوييه ۲۰۲۲در آستانه ی ۱۸ تیر؛
پیش به سوی انقلابی دمکراتیک که در آن حاکمیت مردم تضمین شود

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

بیست و سه سال از جنبش دانشجویی ۱۸ تیرماه ۷۸ سپری شد؛ دانشجویان و آحاد شهروندان با مشارکت در این جنبش، دست به حرکتی توفنده با شعارهایی ساختارشکن علیه علی خامنه ای و نهاد های امنیتی و سیاسی زدند و به همین دلیل تمام نهاد های حاکم از خامنه ای، خاتمی تا اطلاعات و سپاه دست به سرکوب وحشیانه ی جنبش زده و آن را خاموش کردند اما همین حرکت در سال ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و تا ۱۴۰۱ و در خیزش های مردمی و ضد حکومتی در سراسر کشور ادامه پیدا کرد.
علاوه بر خیزش های مردمی، شاهد اعتراضات گسترده ی معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، مالباختگان، کولبران، سوختبران ( که برای نان و زندگی شرافتمندانه آماج شلیک دژخیمان قرار می‌گیرند)، کسبه و سایر طبقات اجتماعی بوده‌ایم که همواره از سوی رژیم فاسد حاکم بر ایران با سرکوب و مشت آهنین روبرو گردیده و به ویژه دهها تن از رهبران معلمان، کارگران و کنشگران سیاسی و حقوق بشری به صورت خودسرانه بازداشت و به شکنجه گاهها سپرده شده اند.
رژیم برای ایجاد وحشت در بین شهروندان حق طلب که در خیزش‌ها و جنبش‌های ضد حکومتی و مطالبه محور شرکت می‌کنند، همواره دست به اعدام های گسترده می‌زند که در این اقدام ضد بشری و ضد ملی،شهروندان ملیتهای عرب، بلوچ و کورد بیشترین قربانی را می‌دهند.
خشکاندن عمدی رودخانه های کرخه و کارون و هورالعظیم، دریاچه ارومیه، باتلاق جازموریان، دریاچه هامون، و زایندہ رود و نتیجتاً به خاک سیاه نشاندن زندگی ملیونها خانوار کشاورز و تشدید طوفان ریزگردها از جمله بلایای چند سال اخیر بوده است. ورشکستگی اقتصادی و بن بست سیاسی در کنار فروپاشی اجتماعی از نتایج عملکرد ۴۳ ساله ی رژیم بغایت ارتجاعی، تروريست‌ پرور، رانتی، ایدئولوژیک و ضد بشری است که برای همگان آشکار گردیده برای رهایی ملیت‌های ایران و بلکه منطقه و جهان راهی جز سرنگونی این عامل فقر، فساد، عقب ماندگی و ناامنی در منطقه و جهان نمانده و قدرت های جهانی نیز نباید برای معامله و در نتیجه دادن تنفس مصنوعی به این رژیم تبهکار، تلاش کنند.
از این رو ما احزاب و تشکل‌های گرد آمده در سه ائتلاف از همه ایرانیان دعوت می‌کنیم برای سرنگونی رژیم فاسد و ستمگر و رهایی از این زندگی فلاکت بار که حکومت اسلامی بر ما حاکم کرده اند، مبارزات همه جانبه ی خود را تشدید کرده و مطمئن باشند با تشریک مساعی همه ی تشکل ها، احزاب و شخصیت‌های دمکراتیک، اینمبارزات ضد رژیم و دموکراسی خواهانه و برابری‌طلبانه را به سرانجام مطلوب خواهيم رسانید.
با تشدید مبارزات همه جانبه که به انقلابی بزرگ و دمکراتیک خواهد انجامید، رهایی، سعادت، پیشرفت، ترقی و امنیت مردم و کشور در سایه ی ساختاری جمهوری، سکولار، فدرال و دمکراتیک تضمین خواهد شد و تبلیغات دشمن حاکم که ایرانیان را از جنگ داخلی و تجزیه می‌ترساند، امری کاملا بی‌اساس و موهوم خواهد بود.
ما احزاب و تشکل‌های این سه ائتلاف، با سابقه طولانی مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران، به پروژه‌هایی که توسط دول خارجی کلید می‌خوردو در پی رهبر تراشی و آلترناتیوسازی به سبک آلترناتیوسازی مرسوم در جهان تن نداده و به هیچ وجه خواهان برگشت به دوران پهلوی‌ها نیستیم.
ما احزاب و تشکل های حاضر در این سه ائتلاف پیشرفت و ترقی ایران را در ساختاری جمهوری و دمکراتیک و فدرال می‌دانیم که پایه اصلی قدرت در مناطق گوناگون ایران و توسط پارلمان ها و دولت های محلی و منطقه‌ای شکل گرفته و با ایجاد دموکراسی توافقی و پایدار، یک‌ بار برای همیشه از بازتولید هر نوع استبداد مرکزگرا و زیر هر نام، جلوگیری شود.
هم میهنان عزیز، برای رهایی میهن از جانیان واپسگرا و ضد مردمی و برون رفت کشور از، فقر، فساد، تبعیض، سرکوب، انزوای بین‌المللی و زندگی فلاکت بار تحمیلی، راهی جز اتحاد در عمل، پیوستگی جنبش‌ها و خیزش‌ها در درون کشور و تشدید بیش از پیش اعتراضات و اعتصابات وجود ندارد.
پیش به سوی انقلابی دمکراتیک که در آن حاکمیت مردم تضمین شود !
کنگره ملیت‌های ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
چهار شنبه ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۶ ژوييه ۲۰۲۲برگشت به صفحه اول