شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
۱۳۹۰ تیر ماه

اعلامیه ۹ سازمان سیاسی
تاریخ روز


اعلام همبستگي با زندانيان سياسي اعتصابي


اعلامیه ۹ سازمان سیاسی

۱۲ تن از زندانيان سياسي از جان خود مايه گذاشته و عليه اقدامات جنايتکارانه رژيم جمهوري اسلامي ايران از روز شنبه ۲۸ خرداد دست به اعتصاب غذا زده اند. ۶ تن از زندانيان سياسي زندان رجايي‌شهر کرج هم در پشتيباني از آنان، اعتصاب غذاي خود را از روز جمعه آغاز کرده اند. زندانيان اعتصابي خواستار معرفي و مجازات عاملان قتل هدي صابر و هاله سحابي هستند.
اعتصاب غذاي زندانيان سياسي بازتاب وسيعي پيدا کرده و موجي از همدلي ايرانيان در داخل و خارج از کشور را در پي داشته است. ما احزاب و سازمان هاي سياسي اپوزيسيون کشور ضمن اعلام همبستگي با زندانيان اعتصابي، خواهان تامين خواست به حق زندانيان اعتصابي و پايان دادن به فجايع در زندان ها هستيم.
صدها فعال سياسي و اجتماعي در سرتاسر کشور در اسارتگاه هاي رژيم به سر مي برند و ارگان هاي امنيتي و قضائي و مسئولين زندان ها، بدترين رفتار را با زندانيان سياسي دارند. رژيم با هدف شوم نابود کردن دگرانديشان زنداني آگاهانه مانع دسترسي زندانيان به امکانات درماني ضرور مي شود. زندانبان هاي رژيم جمهوري اسلامي با اعمال چنين روشي جان زنده ياد هدي صابر را پشت ديوارهاي زندان گرفتند. با بي توجهي رژيم به ابتدائي ترين خواست زندانيان و ادامه اعتصاب اسيران دربند، لحظه بروز فاجعه نزديکتر مي شود. نبايد گذاشت رژيم فرزندان آزاديخواه و مبارز کشور را در ارسارتگاه ها از رمق بياندازد. بايد بلادرنگ و همين امروز براي نجات جان زندانيان اعتصابي اقدام کرد. فردا، خيلي دير است. ما همراه با نيروهاي آزاديخواه کشور از آقاي احمد شهيد که به عنوان گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شده اند، مي خواهيم موضوع زندانيان اعتصابي که خواهان معرفي و مجازات عاملان قتل هدي صابر و هاله سحابي هستند را به طور جدي پيگيري کند.
ميليون ها ايراني به شدت نگرانند که ادامه اعتصاب غذاي ۱۸ تن از زندانيان سياسي به فاجعه ديگر بيانجامد. خانواده هاي هاله سحابي، هدي صابر، ۱۲۰ روزنامه نگار و بسياري از نيروهاي سياسي و اجتماعي با انتشار نامه هاي سرگشاده و صدور اطلاعيه ضمن ابراز همبستگي با زندانيان اعتصابي و پشتيباني از خواست هاي به حق آنان، از زندانيان اعتصابي خواسته اند که به اعتصاب غذاي خود پايان بخشند و مبارزه به حق خود را به اشکال ديگر ادامه دهند.
ما، رژيم جمهوري اسلامي ايران و در راس آن ولي فقيه را مسئول جان زندانيان اعتصابي و فجايعي که در کشور و در زندان ها اتفاق مي افتد، مي دانيم و خواهان پايان دادن به سرکوب مخالفان و آزادي بدون قيد و شرط زندانيان سياسي هستيم. ما همصدا با همه آزاديخواهان ايران از گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل،نهادها و مجامع بين المللي مي خواهيم هرچه سريعتر براي پايان دادن به وضعيت غيرانساني حاکم بر زندان هاي ايران و وادار کردن جمهوري اسلامي به رعايت منشور حقوق بشر اقدام كنند.
اتحاد جمهوريخواهان ايران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکراتيک مردم ايران
حزب کومه‌له کردستان ايران
جبهه ملي ايران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کميته همآهنگي ارتباطات شوراي موقت سوسياليست‏هاي چپ ايران
شوراي همآهنگي جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران
يکشنبه ۵ تير ۱٣۹۰ - ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱


برگشت به صفحه اول