شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
مرداد ۱۳۸۸
تاریخ روز


۱۸ تير، مناسبتي براي تقويت همبستگي جنبش دانشجويي و جنبش مردم ايران

اعلاميه‌ي مشترك

ده سال پيش در روز ۱۸ تير، دانشجويان ايراني در اعتراض به سرکوب مطبوعات به پا خاستند و پاسخ اعتراض مسالمت آميزشان، با حمله ددمنشانه حکومت داده شد. در روزهاي بعد از ۱۸ تير اعتراض به يورش نيروهاي حکومتي به کوي دانشگاه تهران، قتل يک نفر و مضروب و مجروح شماري ديگر از دانشجويان، ده ها هزار تن از جوانان و دانشجويان به خيابانها آمدند و دست به تظاهرات ضدحکومتي زدند. اين برآمد جنبش اعتراضي دانشجويان بدان انجاميد که نيروي سرکوب مطيع ولايت، صدها تن از دانشجويان را دستگير کرد که شماري از آنها سالها در زندان به سر بردند. اما شعله اي که ۱۸ تير ۱۳۷۸ بر افروخت، در ده سال گذشته هرگز خاموش نشد.
اکنون که تقلب وسيع در انتخابات و خيزش ميليوني مردم ايران ، ولايت خامنه‌اي را بيش از هر زمان با بحران مشروعيت مواجه کرده است، دانشجويان و جوانان مبارز در ايران در تدارک برگزار کردن سالگرد ۱۸ تير و از اين طريق، اعلام اين خبر به جهان‌اند که جان باختن شماري از بهترين فرزندان اين مرز و بوم در هفته‌هاي پس از ۲۲ خرداد، حضور نيروهاي سرکوب در خيابانها، دستگيري و شکنجه هزاران آزاديخواه ايراني و برقراري خفقان و سانسور نيز نتوانسته است جنبش اعتراضي مردم ايران را از حرکت به سوي تأمين آزادي و دمکراسي باز دارد. ۱۸ تير امسال، مناسبتي است تا مردم ايران با صداي بلند و به طور مسالمت آميز اعلام کنند اين حکومت را مشروع نمي‌دانند و مي‌خواهند آزادانه و بدون دخالت قدرتمندان، در يک رأي گيري آزاد و دمکراتيک منطبق بر موازين و معيارهاي بين المللي، حکومت و مسئوليت اداره‌ي آن را به دست منتخبان خود بسپارند.
هم اينک در داخل کشور مبارزه و مقاومت هم ميهنان دلير و آزاديخواه ما عليه استبداد سنگر به سنگر جريان دارد. ماموران امنيتي حکومت به هر يک از مبارزان آزاده ايران دست مي‌يابند با آنان مانند گروگان نظامي و بدون رعايت ابتدائي‌ترين حقوق انساني رفتار مي‌کنند. در چنين شرايطي ايستادگي مبارزان در برابر استبداد فقاهتي و آمادگي فرزندان آزاديخواه کشور براي برگزاري مراسم ۱۸ تير احترام و ستايش هر انسان آزاده اي را برمي‌انگيزد. چنين شور و شوقي چشم انداز اميدوار کننده‌اي براي آينده جنبش دمکراسي ترسيم مي‌کند. از اين نيرو که زاينده‌ي اميد است و با خيزش خود لرزه بر اندام نظام انداخته بايد با هوشياري مراقبت کرد و نهايت وسواس و دقت را در حفظ جان مبارزان به کار برد. دوره‌ي سرنوشت سازي در پيش است، روزهايي که در آن مردم ايران به تک تک جان‌هاي شيفته، به تک تک آزادزنان و آزادمرداني که ايرانيان را در سراسر جهان سربلند کردند، نياز خواهند داشت. بايد نقشه‌هاي رژيم حاکم را عقيم گذاشت. سرنوشت رويارويي مردم ايران با حکومت نه در يک روز و يک عرصه نبرد، بلکه در روندي تعيين مي‌شود که پيش بيني مدت آن امکان پذير نيست. در اين پيکار، پيروزي عاقبت از آن مردم ايران است. شعله اميد بدين پيروزي را با اقدام هشيارانه خود زنده نگه داريم.
ما از ايرانيان دمکرات در خارج از کشور مي خواهيم در حمايت از مبارزان داخل و به مناسبت دهمين سالگرد ۱۸ تير، افکار عمومي جهان را از خواستهاي مردم ايران آگاه کنند. هر چه ميزان آگاهي و حساسيت جهانيان
در مورد جنبش دمکراتيک در کشور ما بيشتر باشد، امکانات حکومت براي سرکوب کمتر خواهد شد. ما بايد به اطلاع دولتها، سازمانهاي غيردولتي و رسانه ها برسانيم که طبق گزارشهاي رسيده، گزمه هاي حکومت از هم اکنون تدارک سرکوب شديد مراسم ۱۸ تير را آغاز کرده اند.
۱۸ تير فرصتي است براي پيوند جنبش دانشجوئي با جنبش اعتراضي مردم عليه رژيم و امکاني است براي تاکيد بر:
گردآوري اسامي زندانيان سياسي و حوادث اخير به منظور پيگيري تقاضاي آزادي فوري آنان
تماس مستمر با رسانه ها، نهادهاي مدافع حقوق بشر، سازمانهاي غيردولتي، احزاب، نمايندگان پارلمانها و غيره به منظور طرح خواست اعمال فشار بر حکومت ايران براي آزادي زندانيان سياسي ايران
انتشار بيانيه ها، طومارها و قطعنامه ها در حمايت از آزادي زندانيان سياسي ايران و رساندن آن به امضاي نهادها و شخصيتهايي که با آنها تماس مي‌گيريم جلب حمايت و همبستگي دانشجويان دمکرات و آزاديخواه جهان با دانشجويان ايران
تداوم تظاهرات گسترده اي که در سراسر جهان جريان دارد و افزودن اشکال ديگر بدان مانند کنسرتهاي همبستگي، اعتصاب غذا، تحصن، زنجيره پيامهاي اينترنتي و غيره
حزب دموکرات کردستان ايران
حزب کومه له کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران
شوراي هماهنگي جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران
ژوييه ۲۰۰۹ ۱۴ تير ۱۳۸۸
برگشت به صفحه اول