شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
۱۳۸۸ مرداد
تاریخ روزمريم يوسفي فعال حقوق بشر و جنبش زنان به خاموشي گراييد

با ناباوري و اندوه فراوان اطلاع يافتيم كه مريم يوسفي فعال حقوق بشر و جنبش زنان، عضو شوراي هماهنگي جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك ايران و يار و همراه رفيق گرامي‌مان شيدان وثيق، در شامگاه هفتم ژوئيه 2009 در پاريس به خاموشي گرائيد.
مريم از مبارزان خستگي‌ناپذير جنبش آزاديخواهي ايران در صحنه‌ي فعاليت‌هاي خارج از كشور بود. مريم در دفاع از حقوق بشر و در همبستگي با مبارزات مردم ايران و جلب افكار عموميِ خارج به ويژه فرانسه به حمايت از اين مبارزات تا واپسين لحظه‌ي حيات نقشي فعال و ارزشمند داشت.
شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران ضايعه‌ي از دست رفتن اين مبارز پيگير آزادي را به رفيق عزيزمان شيدان وثيق، به خانواده‌ي مريم و تمامي بستگان و دوستان‌ او تسليت مي‌گويد و خود را در اندوهِ فقدان او شريك مي‌داند.
شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران
8 /ژوئيه/ 2009


برگشت به صفحه اول