شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
مرداد ۱۳۸۶
تاریخ روز


پيام شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران به كنگره‌ي نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران

رفقاي گرامي!
شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران درودهاي گرم خود را به مناسبت برگزاري نهمين كنگره‌ي سازمان ابراز مي‌دارد و براي شما در تصميم‌گيري، تدوين برنامه و سياست‌هاي آتي و در پاسخ به مسايل و وظايف پيشاروي و تحكيم وحدت دروني موفقيت هر چه بيش‌تر آرزو دارد.
رفقاي عزيز!
كنگره‌ي شما در شرايطي برگزار مي‌گردد كه آثار و نتايج خيزش بزرگ مردم در روزهاي پس از خرداد 88، با وجود گذشت بيش از يك سال هم چنان تعيين كننده‌ي فعل و انفعالات سياسي و مسير تحولات جامعه است.
تشديد سركوب، گسترش دامنه‌ي ارعاب، دستگيري‌ها، شكنجه و اعدام، ناتواني كامل رژيم را در پايان دادن به بحران و خروج از بن بست، نشان داده است. اين سياست در عين‌حال به مردم نشان داد كه جمهوري اسلامي در برابر تنگناها و مشكلات بزرگ سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فشارهاي ناشي از پي‌آمدهاي مجازات‌هاي اقتصادي كه اكثريت عظيم مردم ما و به ويژه قشرها و طبقات پائين و مياني جامعه قرباني اصلي آنند، راه حل و پاسخي جز گسترش فشار و بحران سازي در داخل و خارج از كشور ندارد. اين‌ها مشاهدات و تجربه‌هاي روزمره‌ي مردم است كه نه تنها رويدادهاي يك سال اخير، بلكه تاريخ و پيشينه‌ي سي‌ساله‌اي گواه آن است.
با توجه به اين حقايق، به ويژه آزمون يك سال اخير و جنايت‌هاي رژيم در پاسخ به خواست‌هاي ابتدايي مردم، ايجاد توهمِ كوتاه آمدنِ مافياي نظامي- مالي و تامين حتا بخشي از حقوق و آزادي‌هاي مردم يا كشاندن جنبش به سراب اصلاحات و تغييرات در درون نظام و توسط آن، چيزي جز كشاندن مردم به كوره راه‌هاي نافرجام نيست.
اگر به اين حقيقت باور داريم كه جمهوري اسلامي و ساختارها و قانون اساسي آن با ضرورت‌هاي دمكراسي و الزامات جامعه‌ي مدني و دمكراتيك ناسازگار است، بايد آن را به روشني و بدون اما و اگر به مردم بگوييم و به طور شفاف آنان‌ را به ضرورت مبارزه براي گذار از اين نظام فرا بخوانيم. بايد به طور صريح به مردم بگوييم كه تامين حقوق و حاكميت آن‌ها در اين نظام ناممكن است. بايد نشان دهيم كه تغيير و گذارِ از اين نظام امكان تحقق دارد و آنان خود عامل و نيروي اين تغييرند. بايد به جاي تبليغ راه حل‌هاي شكست خورده، دورنماي بديل جايگزين، دورنماي يك جمهوري دمكراتيك و لائيك را ارايه دهيم و تمامي مساعي لازم را در جهت متحقق ساختن آن بكار گيريم.
مبارزه در اين راستا، در شرايط پراكندگي نيروهاي آزادي خواه، به ويژه پراكندگي نيروهاي چپ، طبعاً نمي‌تواند به نتايج مطلوب بيانجامد. وجود سازمان‌هاي سياسي توانا و باورمند به آزادي و حاكميت مردم و پايبندي به جدايي دين و دولت، از عوامل اساسي و ضروري براي ايجاد تغيير و تحول و پايان دادن به حيات نظام حاكم است. گر چه شماري از سازمان‌ها سال‌هاست بر اين امر واقف‌اند و سازمان شما، ما و چند سازمان ديگر چند سال است، از يك سو در راه ايجاد يك سازمان بزرگ چپ و از سوي ديگر در شكل دادن به اتحاد و همكاري ميان گروهي از سازمان‌ها، در تلاش بوده‌ايم و در اين راه نيز گام‌هايي قابل ملاحظه برداشته‌ايم، اما متاسفانه به رغم اين كوشش‌ها، هنوز نتوانسته‌ايم پروژه‌هاي مهم و ضروري نام برده را متحقق سازيم.
آن چه به امر ايجاد يك سازمان بزرگ چپ مربوط مي‌شود، به نظر مي‌رسد كه صرف نظر از مشكلات متعدد، ما هنوز برداشت واحدي از اين پروژه و چگونگي تحقق آن نداريم.
ما بر آن بوده‌ايم كه براي پايان دادن به پراكندگيِ موجود در جنبش چپ، بايد در پي ايجاد سازماني بود كه با مشاركت سازمان‌ها و فعالان چپِ علاقمند شكل مي‌گيرد. مباني نظري، راهبردهاي سياسي و ساختارهاي سازماني اين تشكل نيز با مشاركت تمامي علاقمندان داوطلب (سازمان‌ها و افراد) و توافق جمعي، تدوين و تعيين مي‌گردد. به باور ما، چنين روندي، راه و روندي مناسب براي تحقق وحدت نيروهاي چپ، يا حداقل بخشِ بزرگي از اين نيروها بشمار مي‌رود. ما با چنين برداشتي در تلاش‌ها و گفتگوهاي مشترك سه سازمان شركت كرده‌ايم. با وجود مشكلات ايجاد شده در پيشبرد اين پروژه، اميدواريم در جريان بحث‌هاي اين كنگره و ادامه‌ي بحث‌ها در نشست‌هاي بعدي، در راه غلبه بر پراكندگي نيروهاي چپ و ايجاد سازماني كه در برگيرنده‌ي شمار بزرگي از نيروهاي چپِ سوسياليستي باشد، گام‌هاي مؤثرتري برداريم.
يك بار ديگر براي كنگره‌ي شما موفقيت هر چه بيشتر به ويژه در زمينه‌ي اتخاذ تصميمات ضروري در اين رابطه و همچنين در رابطه با اتحاد و همكاري سازمان‌ها در سطح فعاليت دمكراتيك، آرزو داريم.
كميته‌ي هماهنگي شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران
9مرداد 1389 برابر با 30 ژوئيه‌ي 2010برگشت به صفحه اول