شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
مردادماه ۱۳۹۶
تاریخ روزرفیق عباس عاقل‌زاده از میان ما رفت

اطلاعیه
شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران

عباس‌عاقلى زاده درگذشت.
عباس‌عاقلى‌زاده رفيق عزيز ما، مبارزی ديرين در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعى، برابری و سوسیالیسم و عضو شوراى موقت سوسياليست‌هاى چپ ايران بود. در بامداد ١٠ اوت ٢٠١٧ برابر با نوزدهم مرداد ١٣٩٦ پس از بیش از شصت سال مبارزه عليه استبداد و بى عدالتى به خاموشى گرائید.
عباس عاقلى‌زاده در ميان مبارزان راه آزادی ايران چهره‌اى آشنا و فراموش نشدنى است. او از سال‌هاى جوانى تلاشى خستگى‌ناپذير براى آزادی و بهروزى مردم ایران آغاز كرد. از ياران خليل ملكي در نیروی سوم بود، خود را در كنار دكتر محمد مصدق در ملى کردن صنعت نفت مى‌‍ديد و هم‌راه او عليه ديكتاتورى محمد رضا شاه و حاميان داخلى و خارجى رژیم پادشاهی مبارزه كرد. او خود را سوسیالیستی آزادی‌خواه و دموکرات می‌خواند. در اين دوران چند بار به زندان افتاد.
با استقرار جمهوري اسلامي و آغاز دوراني جديد از استبداد و واپسگرايى در كشور ما، عباس به مقاومت و مبارزه با نظام حاكم برخاست. در جبهه دمكراتيك ملى يكى از فعالان پيگر این حرکت بود. او سرانجام ناچار به ترك ايران شد و به اروپا (آلمان) مهاجرت كرد.
در دوران تبعيد دمی از پای ننشست و با اشكال گوناگون به مبارزه خود با جمهورى اسلامى در جهت براندازی آن و برای استقرار رژیمی مبتنی بر جمهوری، دموکراسی و لائیسیته، ادامه داد. فعاليت‌هاى او چه در سطح شهر هانوفر، مانند بنيان‌گذارى كارگاه ايرانيان، كانون زندانيان سياسى و كانون كنشگران سوسياليست و دموكراتِ هانوفر و چه در پهنایی فراتر مانند هم‌راهى در شکل‌گیری شوراى موقت سوسياليست‌هاى چپ ايران و عضويت در آن و هم‌چنین، و به‌ویژه، همراهى در شکل‌گیری و پیگیری فعالیت جنبش جمهورى خوهان دمكرات ولائيك آيران، یادآور مبارزات خستكى‌ناپذير و مداوم اوست.
او هميشه شاد، پر انرژى و پر اميد بود و اين روحيه را به هم‌راهان و نزديكان خود نيز منتقل مى‌كرد. چهره بشاش و خندان عباس از خاطر دوستان، رفقا و ياران او نخواهد رفت. بى‌شك مرگ او براى خانواده و دوستانش، برای جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران و برای ما رفقای او ضايعه‌اى بزرگ است، نام و ياد عباس عاقلى‌زاده و تلاش‌هاى او در راه آزادی و سوسیالیسم در ميان همه‌ی پويندگان اين آرمان‌ها هم‌واره زنده خواهد ماند.
شوراى موقت سوسياليست هاى چپ ايران
٢١ مرداد ١٣٩٦
١٢ اوت ٢٠١٧


برگشت به صفحه اول