شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
مهر ۱۳۸۸
تاریخ روز


پيام شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران
به مراسم يادبود روستا در برلن

پيام شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران

كامبيز روستا يار ديرينه و رفيق گراميي ما ديگر در ميان ما نيست. مرگ كامبيز براي خانواده و دوستان او و براي جنبش آزادي خواهانه‌ي مردم ما ضايعه‌اي بزرگ و دردناك است. كامبيز در ميان مبارزان راه آزادي ايران و در ميان چند نسل از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان ايراني در خارج از كشور چهره‌اي آشنا و فراموش نشدني است.
بسياري از ما و حاضران در اين نشست، سال‌هايي طولاني از حيات و زندگي سياسي خود را در كنار كامبيز و همراه با او در مبارزه براي آزادي و استقلال ايران گذرده‌اند. براي ما كامبيز يادگار زندگي مشترك و خاطره‌ها‌ي ماندگار است.
كامبيز در اوايل سال‌هاي 1960 به اروپا آمد و از همان ابتداي اقامت در اتريش مبارزه‌‌ي يپيگير خود را براي آزادي و استقلال ايران در صفوف كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني و در سازمان‌هاي جبهه ملي ايران در خارج از كشور آغاز نمود. كامبيز در سال‌هاي پيش از انقلاب بهمن ماه 57، با فعاليتي خسگي ناپذير و شبانه روزي در رهبري كنفدراسيون و سازمان‌هاي جبهه ملي ايران- بخش خاورميانه سهمي ارزنده در مبارزه با رژيم ديكتاتوري شاه و حاميان خارجي آن، براي رهايي ايران و استقرار آزادي و عدالت اجتماعي در ميهن ما ايفا نمود.
كامبيز در آستانه‌ي انقلاب با شور و اميد فراوان به ايران بازگشت و فعاليت خود را براي متحق ساختن خواست‌هاي جنبش ضد استبدادي مردم و شعارهاي استقلال و آزادي دنبال كرد.
با استقرار جمهوري اسلامي و آغاز دوراني جديد از حاكميت استبداد و واپس‌گرايي در كشور ما، كامبيز همراه با پيكارگران آزادي خواه به مقاومت در برابر و مبارزه با نظام حاكم برخاست.
كامبيز در دوران تبعيد و مهاجرت ناگزيرِ دوباره، همچنان استوار به آرمان‌هاي انساني و آزادي خواهانه‌ي خود وفادار ماند. لحظه‌اي از پاي ننشست و با همه‌ي انرژي و توانايي در دامن زدن به مبارزه‌اي گسترده با استبداد جديدي كه در پوشش مذهب بر كشور حاكم شده بود، تلاش كرد. فعاليت در «شوراي متحد چپ» و در رهبري آن، همكاري با «شوراي ملي مقاومت»، كوشش براي ايجاد جبهه‌اي وسيع عليه جمهوري اسلامي، شركت در بنيان گذاري «شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران»، كوشش در افشاي جنايت‌هاي جمهوري اسلامي و رهبران آن، به ويژه در جريان دادگاه ميكونوس. كوشش در برگزاري تريبونال بين‌المللي براي محاكمه‌ي سران جمهوري اسلامي به اتهام جنايت عليه بشريت، از جمله مساعي خستگي ناپذير او در دوران مهاجرت دوم بود.
مبارزات پر ارج كامبيز روستا در ميان پيكارگران آزادي و استقلال ايران و در جنبش چپ كشور ما بي ترديد فراموش نشدني است. خاطره‌ي كامبيز، تلاش‌ها و فعاليت‌هاي پر بار او و ياد و نام او نمونه‌اي از مقاومت در برابر استبداد و پيكار براي آزادي، براي هميشه در ميان ما و در دل‌هاي ما زنده خواهد ماند.
شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران- 26 اوت 2009برگشت به صفحه اول