شماره گذشته طرحی نو »
................................. درباره شورای موقت»
................................. اطلاعيه ها و بيانيه ها»
................................. آرشیو طرحی نو»

آخرین اعلامیه کمیته هماهنگی شورای موقتعباس‌عاقلى‌زاده رفيق عزيز ما، مبارزی ديرين در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعى، برابری و سوسیالیسم و عضو شوراى موقت سوسياليست‌هاى چپ ايران بود. در بامداد ۱۰ اوت ٢٠١٧ برابر با نوزدهم مرداد ١٣٩٦ پس از بیش از شصت سال مبارزه عليه استبداد و بى عدالتى به خاموشى گرائید.

شورای موقت سوسیالیستی چپ ایران در نشست عمومی خود در ٩ ماه مه ٢٠١٥، برابر با ١٩ اردیبهشت ١٣٩٤ چشم انداز "پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ" را با توجه به حاصل کار آن، مورد بحث و بررسی قرارداد و تصمیمات و نقطه نظرهای زیر را، به اتفاق آراء به تصویب رساند:


١ ـ شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران پروژه ای را که با "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" در ٥ نوامبر ٢٠١٢ از سوی سه سازمان سیاسی چپ وسپس با پیوستن جمعی از کنشگران چپ به آن، از جانب ٤ جریان آغاز شد، تلاشی مثبت در جهت نزدیکی بخشی از نیروهای چپ دموکرات و سوسیالیست کشور ما در مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی وسوسیالیزم در ایران ارزیابی می کند.


٢ ـ شورا براین باور است که پروژه نامبرده دستاوردهائی ارزشمند داشته است:
تدوین چهار منشور نظری ـ برنامه ای، از جمله منشور موسوم به منشور٦ امضاء و دو سند ساختاری و پیدایش هم گرائی های نظری و برنامه ای در روند بحث ها و کنفرانس ها و تهیه اسناد، درمیان فعالان پروژه از جمله این دستاوردهاست.


٣ ـ شورا براین ارزیابی است که پروژه با وجود همه تلاشهای قابل ارج، موفق به تبیین پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی مورد توافق چهار جریان تشکیل دهنده پروژه، برمبنای یک منشور و یک سند ساختارمشترک که لازمه ایجاد یک "سازمان واحد چپ سوسیالیستی" است نگردید.
با توجه به چنین وضعی، کنگره مشترک بطور منطقی نمی تواند بر اساس پیش بینی نقشه را شکل گیرد و برگزار شود.


٤ ـ شورا بر این نظر است که خطوط کلی منشور ٦ امضاء می تواند چارچوبی باشد برای دست یابی به وحدت چپ و ایجاد یک سازمان چپ سوسیالیستی در مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
شورا کماکان آمادگی خود را برای تلاش در این راستا اعلام می دارد.

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران بدین وسیله اعلام می دارد که پروژه-ای که با "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" در تاريخ ١٥ آبان ١٣٩١ (٥ نوامبر ٢٠١٢) به منظور وحدت اتحاد فدائیان خلق، سازمان فدائیان خلق (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ و تعدادی از کنشگران چپ آغاز شد، به رغم تلاش های فراوان موفق به تبیین پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی اساسی و لازم برای ایجاد یک سازمان واحد چپ سوسیالیستی در مبارزه علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی نگردید.
اکنون، با توجه به وضعیت فوق، سازمان ما پروژه ی مشخص نامبرده را پایان یافته تلقی می کند و در نتیجه، وظیفه ی گروه کار تدارک و سازماندهیِ این پروژه را نیز خاتمه یافته می داند.
این پروژه بر اساس خطوط مشترک سه گانه زیر شکل پذیرفت:
۱. گسست از سیستم فکری و عملکردی ” سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می ‏داد.
۲. باورمندی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه برای تحقق آن ها در ایران. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی عمیق دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌.
۳. اعتقاد بر این که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‏ ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.
با وجود این مشترکات مصرح در فراخوان، اما در روند پیش رویِ پروژه، بر ما آشکار شد که درک و تلقی این مجموعه از خطوط سه گانه فوق نه تنها هم سان و سازگار نیستند بلکه در تک تک بندهای فوق، دریافت ها و تلقی های متفاوت و گاه بسی متضاد و غیر قابل توافق وجود دارند. چهار منشوری که در پایان کار ارایه شدند بیانگر این اختلافات می باشند. در طی بحث و گفت و گو های درونی برای تهیه منشور و اساس نامه برای تشکیلات جدید، به تدریج و هر چه بیشتر، به رغم خوش بینی های اولیه در آغاز کار نسبت به امکان هم گرایی این جریان ها، ثابت شد که امکان وحدت و ایجاد تشکیلاتی واحد، جایگزین سازمان های موجود، پایدار و اثرگذار بر اساس مبانی نظری، سیاسی و تشکیلاتی چپی به واقع سوسیالیستی و سازمانی به واقع اپوزیسیونی علیه نظام جمهوری اسلامی در موجودیت و تمامیت آن، با روندهایی از این پروژه و به طور مشخص با سازمانِ فدائیان خلق (اکثریت) وجود ندارد.
افزون بر اختلاف بر سر مقام و جایگاه مبارزه ی سوسیالیستی و ضد سرمایه داری در ایرانِ امروز و مناسبات تفکیک ناپذیر آن با مبارزه برای آزادی و دموکراسی، افزون بر اختلاف بر سر تبیین و تلقی ما از ماهییت نظام جمهوری اسلامی و امکان تحول یا اصلاح آن از درون سیستم، افزون بر اختلاف بر سر دموکراسی و معنا و مفهوم واقعی آن چون امر دخالت گری مشارکتی مردمان در اداره ی امور خود و به دست خود، در راه سوسیالیسمی رهایی خواهانه، افزون بر اختلاف بر سر تبیین شکل سازماندهی و تشکیلاتی چپی از نوعی دیگر و نوین در گسست از شکل ها، شیوه ها و بینش های چپ سنتی و اقتدارگرا، موضع مشخص نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ناپذیری و تحول ناپذیری آن و در نتیجه ضرورت تاریخی انحلال یا سرنگونی آن، گره گاه اصلی و گذرناپذیرِ تضادی اصلی با روندی شد که خود را صریحاً "تحول طلبِ" جمهوری اسلامی دانسته، بر هم سویی و هم کاری با اصلاح طلبان داخل کشور، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در بالا، بهره گيری از تناقض‌ها و شکاف‌های سیاسی درون حکومتی، بر شرکت در کارزارهای انتخاباتی و بهره گیری از فرصت های ممکن و بر دموکراتیزه کردن نهادهای جمهوری اسلامی تأکید می ورزد.
با این همه اما، این پروژه به رغم ناکامی در رسیدن به هدف خود، توانست با سازماندهی گفت و گو و تعامل میان بخشی از نیروهای سیاسی کشور مان در خارج از کشور، آزمونی شود که ما آن را مثبت و آموزنده در راستای تلاش های تاریخی و مکرر جنبش چپ ایران برای اتحاد و وحدت میان خود ارزیابی می کنیم. هم گرایی و هم سویی نظری و برنامه¬ای در روند بحث¬ها و کنفرانس¬ها در بین بخشی از روندها و فعالان این پروژه که به تبیین منشوری نظری، سیاسی و برنامه ای بر اساس مشی چپی سوسیالیستی و اپوزیسیونی رادیکال انجامید (یکی از چهار منشور تدوین شده موسوم به منشور ۶ امضأ) از نظر ما مهم ترین دستاورد این پروژه به شمار می رود.
سازمان ما بر این نظر است که بر پایه مبانی اصلی منشور نامبرده، می توان چهارچوبی برای نزدیکی میان بخشی از نیروهای چپ و پیش روی به سوی ایجاد یک تشکل چپ سوسیالیستی برای ایران در جهت براندازی رزیم جمهوری اسلامی و تحقق آزادی، برابری، دموکراسی، جمهوری، عدالت اجتماعی، جدایی دولت و دین و سوسیالیسم به وجود آورد.
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران کماکان آمادگی خود را در این راستا اعلام می دارد و در این راه تلاش و فعالیت خواهد کرد.
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

۱۲ نوامبر ۲۰۱۵ - ۲۱آبان ١٣٩٤
در دفاع از چپ رهایی‌خواه: گفت‌وگوی «پروبلماتیکا» با شیدان وثیق ..... »

شيدان وثيق

" مقدمه‌ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ی گفت‌وگو با فعالان و نظریه‌پردازان چپ این‌بار سراغ شیدان وثیق رفتیم و پرسش‌هایی را درباره‌ی چپ‌گرایی و پیوند آن با دموکراسی و سکولاریسم با او در میان گذاشته‌ایم. شیدان وثیق از فعالان چپ‌گرای باسابقه است که پیشینه‌ی فعالیت هم در ایران و هم در فرانسه دارد. از جمله آثار وثیق می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: لائیسیته چیست؟ و نقدی بر نظریه‌پردازی‌های ایرانی درباره لائیسیته و سکولاریسم (نشر اختران) و برای چپ دیگر: خاطرات و نظرات.
"


طرح پیشنهادی منشور اتحاد چپ ایران ..... »

شيدان وثيق

" - مناسبات سرمایه داری در جمهوری اسلامی پیوسته استمرار داشته و عمل کرده است. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، استثمار نیروی کار در پهنه ی تولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون بر خصلت مشترک هر سرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که همواره در تبانی با دولت، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری، هر گونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش و مستقل کارگری... بیان گر سلطه ای است کراسی بدون سوسیالیسم واژه ای عاری ازمحتواست همچنان که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی تهی ازمعنا ست.
"


طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران ..... »  

خسرو امیری

" گسترش روابط دموکراتیک و حقوق و آزادی های مربوطه، قبل از هر چیز منوط به استقراردموکراسی درچارچوب یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدائی دولت و دین وبا تکیه برمفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. از آنجا که کانون استراتژی ماراتوسعه وتعمیق دموکراسی وعدالت اجتماعی تشکیل میدهد، بدون وجود مناسبات دموکراتیک وتضمین وتامین حقوق مربوطه، گشایش فرایند دموکراتیزه کردن جامعه درپهنه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی به منظورنیل به دموکراسی واقعی به معنای حضور مستقیم وتوانمند مردم درعرصه های حیات اجتماعی وتحقق روابط آزادانه سوسیالیستی میسر نخواهدشد. دموکراسی بدون سوسیالیسم واژه ای عاری ازمحتواست همچنان که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی تهی ازمعنا ست.
"نقش سوسیالیست ها در آینده سیاسی ایران
(سوسیالیست ها در دولت و مدیریت جامعه سرمایه داری) ..... »  


احسان دهکردی

"مارکس در فعالیتها مبارزاتی خود همیشه تحقق سوسیالیزم را هدف مبارزاتی خود قرار می داد. بر همین اساس معتقد بود یا در یک کشور شرایط شکل گیری سوسیالیسمِ هست، بنابراین باید برای انقلاب سوسیالیستی مبارزه کرد، یا نیست بنابراین باید در اپوزسیون ماند. نزد مارکس در هیچ نوشته ای رهبری پرولتاریا در یک جمهوری دموکراتیک و یا اینکه سوسیالیست ها تحت هر شرایطی برای قدرت دولتی تلاش کنند را به عنوان فعالیت کمونیستی تئوریزه نکرده است. مارکس در دو دیدگاه بسیار اساسی با لنین فرق داشت، مارکس باور داشت :
"


! ما می توانیم طرحی نو را برای شما پست کنیم
. برای ارسال پیام یا آدرس خوداینجا را کلیک کنید


تماس با ما
E-Mail : shoraye.mowaghat@tarhi-no.com

مقالات پروژه شکل دهی
به چپی دیگرکه در تاریخ ۹ماه مه ۲۰۱۵ پایان یافت

..................................
PDF آرشیو طرحی نو
...................................
اعلامیه جهانی حقوق بشر
...................................
طرح پیش نویش قانون اساسی جمهوری فدرال ایران
...................................

• طرحي نو نشريه ماهانه شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران است.
• طرحي نو خود را به‌دمكراسي و سوسياليسم متعهد مي‌داند، زيرا بدون دمكراسي سوسياليسم نمي‌تواند تحقق يابد.
• سردبیر و هر نويسنده‌ دیگری مسئول محتواي نوشته خويش است.
• برداشت‌هاي شخصي نويسندگان الزامأ نظر «شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران» نيست.
• با طرحي نو همكاري كنيد.
• كمك مالي شما مي‌تواند به انتشار طرحي نو ياري رساند.

پست الکترونیکی شورای موقت
shoraye.mowaghat
@tarhi-no.com