شماره گذشته طرحی نو »
................................. درباره شورای موقت»
................................. اطلاعيه ها و بيانيه ها»
................................. آرشیو طرحی نو»

آخرین اعلامیه کمیته هماهنگی شورای موقت


در دفاع از چپ رهایی‌خواه: گفت‌وگوی «پروبلماتیکا» با شیدان وثیق ..... » شيدان وثيق

" مقدمه‌ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ی گفت‌وگو با فعالان و نظریه‌پردازان چپ این‌بار سراغ شیدان وثیق رفتیم و پرسش‌هایی را درباره‌ی چپ‌گرایی و پیوند آن با دموکراسی و سکولاریسم با او در میان گذاشته‌ایم. شیدان وثیق از فعالان چپ‌گرای باسابقه است که پیشینه‌ی فعالیت هم در ایران و هم در فرانسه دارد. از جمله آثار وثیق می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: لائیسیته چیست؟ و نقدی بر نظریه‌پردازی‌های ایرانی درباره لائیسیته و سکولاریسم (نشر اختران) و برای چپ دیگر: خاطرات و نظرات.
"


طرح پیشنهادی منشور اتحاد چپ ایران ..... » شيدان وثيق

" - مناسبات سرمایه داری در جمهوری اسلامی پیوسته استمرار داشته و عمل کرده است. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، استثمار نیروی کار در پهنه ی تولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون بر خصلت مشترک هر سرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که همواره در تبانی با دولت، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری، هر گونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش و مستقل کارگری... بیان گر سلطه ای است کراسی بدون سوسیالیسم واژه ای عاری ازمحتواست همچنان که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی تهی ازمعنا ست.
"


طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران ..... »   خسرو امیری

" گسترش روابط دموکراتیک و حقوق و آزادی های مربوطه، قبل از هر چیز منوط به استقراردموکراسی درچارچوب یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدائی دولت و دین وبا تکیه برمفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. از آنجا که کانون استراتژی ماراتوسعه وتعمیق دموکراسی وعدالت اجتماعی تشکیل میدهد، بدون وجود مناسبات دموکراتیک وتضمین وتامین حقوق مربوطه، گشایش فرایند دموکراتیزه کردن جامعه درپهنه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی به منظورنیل به دموکراسی واقعی به معنای حضور مستقیم وتوانمند مردم درعرصه های حیات اجتماعی وتحقق روابط آزادانه سوسیالیستی میسر نخواهدشد. دموکراسی بدون سوسیالیسم واژه ای عاری ازمحتواست همچنان که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی تهی ازمعنا ست.
"نقش سوسیالیست ها در آینده سیاسی ایران
(سوسیالیست ها در دولت و مدیریت جامعه سرمایه داری) ..... »  
احسان دهکردی

"مارکس در فعالیتها مبارزاتی خود همیشه تحقق سوسیالیزم را هدف مبارزاتی خود قرار می داد. بر همین اساس معتقد بود یا در یک کشور شرایط شکل گیری سوسیالیسمِ هست، بنابراین باید برای انقلاب سوسیالیستی مبارزه کرد، یا نیست بنابراین باید در اپوزسیون ماند. نزد مارکس در هیچ نوشته ای رهبری پرولتاریا در یک جمهوری دموکراتیک و یا اینکه سوسیالیست ها تحت هر شرایطی برای قدرت دولتی تلاش کنند را به عنوان فعالیت کمونیستی تئوریزه نکرده است. مارکس در دو دیدگاه بسیار اساسی با لنین فرق داشت، مارکس باور داشت :
"


! ما می توانیم طرحی نو را برای شما پست کنیم
. برای ارسال پیام یا آدرس خوداینجا را کلیک کنید


تماس با ما
E-Mail : shoraye.mowaghat@tarhi-no.com

مقالات پروژه شکل دهی
به چپی دیگرکه در تاریخ
۹ماه مه ۲۰۱۵ پایان یافت

..................................
PDF آرشیو طرحی نو
...................................
اعلامیه جهانی حقوق بشر
...................................

• طرحي نو نشريه ماهانه شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران است.
• طرحي نو خود را به‌دمكراسي و سوسياليسم متعهد مي‌داند، زيرا بدون دمكراسي سوسياليسم نمي‌تواند تحقق يابد.
• سردبیر و هر نويسنده‌ دیگری مسئول محتواي نوشته خويش است.
• برداشت‌هاي شخصي نويسندگان الزامأ نظر «شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران» نيست.
• با طرحي نو همكاري كنيد.
• كمك مالي شما مي‌تواند به انتشار طرحي نو ياري رساند.

پست الکترونیکی شورای موقت
shoraye.mowaghat
@tarhi-no.com